Javne usluge općine Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj

Javne usluge

Komunalna naknada
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Zapisnik o utvrđivanju površine za obračun komunalne naknade.

Komunalni doprinos
Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Primorsko – goranske županije, Ispostava Delnice, sa pravomoćnim aktom za građenje i analitičkim izračunom na temelju kojeg se donosi rješenje u skladu s Zakonom o komunalnim gospodarstvom i Odluci o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice.
Naknada za nezakonito izgrađene zgrade
Zahtjev za obračun naknade za nezakonito izgrađene zgrade po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Primorsko – goranske županije, Ispostava Delnice , na temelju kojeg sa donosi rješenje u skladu s Zakonom o postupanju nezakonito izgrađenih zgrada.
Pomoć za novorođeno dijete
Općina osigurava sredstva za pomoć za svako novorođeno dijete čiji roditelj/i ima/ju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Brod Moravice i to: - 1.017,16 kn/135,00 EUR za prvo i drugo dijete. Pomoć će se doznačiti na račun roditelja, po prethodno popunjenom zahtjevu uz predočenje rodnog lista novorođenog djeteta, dokaz o hrvatskom državljanstvu za oba roditelja, uvjerenje o prebivalištu/boravištu oba roditelja, uvjerenje o prebivalištu djeteta, izjava o članovima zajedničkog kućanstva i presliku kartice tekućeg računa. Roditelji koji nema prijavljeno prebivalište na području Općine dužan je uz zahtjev dostaviti i potvrdu jedinice lokalne samouprave na području koje ima prijavljeno prebivalište te da nije koristio pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta. Zahtjev i ostalu dokumentaciju možete dostaviti e–mailom na adresu opcina@brodmoravice.hr.  Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: +385 51 817 180


Pravo na naknadu za pomirenje troškova stanovanja
Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Brod Moravice („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 14/11 ) i ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih fizičkih i pravnih osoba. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, grijanje, vodu, odvodnju, komunalnu naknadu  i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima do maksimalno iznosa koji je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi. Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje se Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, po predočenju računa, a plaća se ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža uslugu. Iznos za najamninu, pričuvu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja, dijeli se na način koji je najsvrsishodniji za Korisnika prema njegovoj izjavi u vrijeme podnošenja zahtjeva za naknadu za stanovanje.

Obrazac zahtjeva za socijalnu pomoć


Za ostvarivanje gore navedenih prava potrebno je podnijeti zahtjev Općini Brod Moravice na propisanom obrascu i priložiti potrebnu dokumentaciju koja je opisana na zadnjoj stranici na zahtjevu. Zahtjev se može predati osobno na adresi: Stjepana Radića 1, Brod Moravice . Dodatne informacije  na mail: opcina@brodmoravice.hr ili na broj telefona: 051/817-180
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj