Etno zone Općine Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Brod Moravice službene novine
Go to content

Etno zone Općine Brod Moravice

Turistička zajednica
Etnozona Kuti

Etno zona Kuti obuhvaća selo Kuti s neposrednim poljoprivrednim okolišem. Selo se nalazi na raskrižju putova koji vode od ceste "Lujzijane" prema kupskoj dolini i od Lukovdola prema Brodu na Kupi. Do polovice XIX. stoljeća seoski prostor obuhvaćao je niz kuća s okućnicama koje su se kasnijim diobama i gradnjama upotpunile u zbijeni niz objekata orjentiranih na ulicu.

Seoska cjelina Delači

Seoska cjelina Delači odlikuje se pojedinačnim objektima ruralnog graditeljstva od XVII. do konca XIX. stoljeća. Osobitost naselja je vrijedan skup objekata na jednom prostoru, koji svaki za sebe predstavljaju spomenik kulture. Najstarije sačuvane kuće u selu su: kuća Delač, za koju se može pretpostaviti posredna ili neposredna starost od nekoliko stoljeća i kuća Žižek, koja predstavlja ruralno graditeljstva ranog XIX. stoljeća.

Etnozona Delači - Maklen - Moravička sela

Etnozona Delači - Maklen - Moravička sela s okolišem, su skladan, ujednačeno oblikovan prostor organiziran prema zasadama predaje, s više istaknutih objekata spomeničke vrijednost. Osobitost prostora je tipična kuća zidana od kamena i drva, s krovom na dvije vode pokrivenog daskom (ili crijepom), poluskošenog oblika, te malih, odgovarajućih prozorskih otvora i obrađenih drvenih portala.

Seoska cjelina Colnari

Seoska cjelina Colnari obuhvaća istoimeni zaselak s okolišem, a dio je prostorne cjeline Završja, iznad kupske doline. Sastoji se od tri kućišta, od kojih je jedno cjelovito sačuvano dok su ostala dva ruševna ili napuštena. Objekti su stambene i gospodarske namjene, pretežno od kamena, s dvostrešnim krovom pokrivenim crijepom. Neposredni okoliš čine vrtovi, a većim dijelom šume i sjeništa. Kao dio šireg kulturno-povijesnog područja oblikovanog u XV.-XVI. stoljeća, zaselak Colnari reprezentira organizaciju ruralnog prostora tog dijela Gorskog Kotara u kontinuitetu goranskog graditeljstva do druge polovice XIX. st. Konfiguracija tla, toponimske oznake kao i funkcija okoliša govori  o naselju neposredno uvjetovanom krčenjem šume.

Seoska cjelina Male Drage

Naselje Male Drage nalazi se u istočnom dijelu Općine Brod Moravice. U dostupnoj povijesnoj pisanoj građi o Gorskom kotaru nema podatak o povijesti naselja niti njegovog stanovništva, ali može se pretpostaviti da se naselje oformilo tijekom 17. stoljeća za vrijeme gospodarenja Zrinskih Gorskim kotarom. Na to nam ukazuje podatak da je današnja župna crkva sv. Duh sagrađena na mjestu ranije crkve (vjerojatno iz 17.st.) čiji su dijelovi inkorporirani u sadašnju crkvu. Naselje je longitudinalno, stambeni objekti su smješteni uz glavnu uzdužnu komunikaciju koja se u središtu naselja dijeli na tri manja kraka. Sve su kuće samostojeće, različitih orijentacija glavnog pročelja, neograđenih okućnica s gospodarskim objektima lociranim dalje od stambenih objekata. U oblikovnoj analizi kuća uočavaju se dva tradicionalna pravca gradnje stambenog fundusa Gorskog kotara: donji (podrumski) dio obrađen je u kamenu nejednakih dimenzija i oblika dok su pročelja gornjeg dijela (stambeni) obložena daskama slaganim okomito sa spojenom letvicom, te ožbukana pročelja sa naglašenim dekorativnim ukrasima ( u kamenu i žbuci) više urbanog karaktera. Samostojeći gospodarski objekti ( sjenici, štale) u pravilu su drveni. Uvidom u važeći katastar koji je iz1861. godine, razvidno je da su intaktno sačuvani svi objekti iz tog razdoblja uz izgradnju nekoliko novih sa kraja 19. stoljeća. Naselje Male Drage jedno je od vrlo rijetkih naselja 19.stoljeća Gorskog kotara koje je u cijelosti sačuvalo tradicionalnu organizaciju prostora i graditeljskog fundusa.

Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content